08
آوریل

دستورالعمل مقابله با شیوع بیماري کرونا 

دستورالعمل مقابله با شیوع بیماري کرونا در کارگاههاي پروژههاي عمرانی

این دستورالعمل برای تمام فعالیتهای عمرانی می باشد. مسئولیت اجرای آن بر عهده همه عوامل پروژههای عمرانی به ویژه سرپرستان کارگاههای شرکتهای پیمانکاری میباشد. مسئولیت نظارت بر اجرای این دستورالعمل بر عهده دستگاههای نظارت شرکتهای مهندسین مشاور به ویژه کارشناسان یا ناظرین HSE میباشد. صحت انجام مراحل و فعالیتهای کنترل و مراقبت محیطی  بر عهده سرپرستان کارگاه بوده و به جهت شرایط ویژه و خطر شیوع بیماری کرونا ویروس جدید تمام مراحل ارائه شده در این راهنما تا رفع بحران و استقرار شرایط عادی برای همه پیمانکاران و دستگاههای نظارت شرکتهای مشاور لازم الاجرا میباشد.

 دانلود دستورالعمل مقابله با شیوع بیماري کرونا  Code0820
((( مطالب سایت را به اشتراک بگذارید. )))