01
آوریل

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 248473 سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه بیکاری

در پایان هر سال شرکت ها  نسبت به بررسی عملکرد خود و بازنگری در نیروهای انسانی اقدام نموده و با به کارگیری نیروهای متناسب تر برای مجموعه خود، به ناچار برخی از همکاران خود را  تعدیل می نمایند .  برخی از این همکاران جهت استفاده از بیمه بیکاری تا یافتن شغل مناسب بعدی اقدام خواهند کرد. اما در شرایط حاضر و با وجود بیماری واگیردار کرونا  و افول کارهای عمرانی و تجاری درصد افراد تعدیل شده افزایش یافته و از طرفی مراجعه آنها به سازمان تامین اجتماعی جهت برقراری بیمه بیکاری مشکل می باشد. بنابراین در این خصوص سازمان تامین اجتماعی در اقدامی شایسته نسبت به صدور بخشنامه جدید برای برقراری بیمه بیکاری و معرفی سامانه آن اقدام نموده است. این بخشنامه در ذیل قابل ملاحظه می باشد

((( مطالب سایت را به اشتراک بگذارید. )))