دانلودها

جهت سهولت دسترسی همکاران تعدادی از بخشنامه های مهم در این بخش قرار داده شده است.

شماره شرح دانلود
04 دانلود اپلیکیشن گزارشات آرمان راه آسیا Reports
03 دانلود اپلیکیشن محاسبه حق الزحمه عوامل کارگاهی سال 1400 Nezarat_Salary
02 دانلود اپلیکیشن   Staff Location v.1 نسخه فارسی  St_Loc.fa
01 دانلود اپلیکیشن Staff Location v.1 نسخه انگلیسی St_Loc.EN
C4 کتابچه راهنمای مهندسین ناظر Supervising Engineer
  آموزش ایمنی و بهداشت ویژه کارفرمایان Imeni_karfarma
142013 انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1399 (جدول ماهیانه) nezarat 99
4318 موافقت‌نامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره hamsan moshavereh
62364 حق الزحمه مطالعات راه motaleat rah
413 شرح خدمات همسان  مطالعات طرحهاي احداث راه rah 413
تیپ 14 شرح خدمات قدیمی مطالعات طرحهاي بهسازي راه behsazi old
412 شرح خدمات همسان مطالعات طرحهاي بهسازي راه 412 behsazi
292 نقشه های تیپ پلهای راه تا 10 متر pol rah 10m-292
234 آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران asphalt 234
62359 حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن zirsazi rahahan
411 شرح خدمات همسان  مطالعات طرحهاي احداث راه آهن rah ahan 411
293 نقشه های تیپ پلهای راه آهن تا 10 متر rahahan 10m-293
129045 انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1398 (جدول ماهیانه) nezarat 98 old
129056 دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت سال 1398 (پیشرفت کار) nezarat 98 new
1157515 تعرفه خدمات نقشه برداری 1396 naghsheh bardari 96
شرح خدمات همسان  مطالعات معماری (ساختمان) sakhteman
24121 موافقتنامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مديريت طرح ModirTarh
شرایط عمومی پیمان (پیمانکاری) sharayeteOmoomi
758221 فهرست بهای راه و باند سال 1399 RahoBand1399
758140 فهرست بهای ابنیه سال 1399 Abnieh1399
123402 آیین نامه تضمین معاملات دولتی 1394 tazamin 94
14 بخشنامه 14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی daramad tamin
آئین‌نامه علایم ایمنی در کارگاهها alaem imeni
قانون مسئولیت مدنی masooliyat madani