اتصال سبزوار به شبکه راه آهن

 اتصال سبزوار به شبکه سراسری راه آهن در استان خراسان شمالی

 

کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
شرح خلاصه طرح :شهر سبزوار علیرغم داشتن ایستگاه به این نام در خط راه آهن تهران -مشهد ، حدود ۴۰ کیلومتر با راه آهن فاصله داشت. بنابراین تصمیم گرفته شد تا با انجام مطالعات اقتصادی در صورت توجیه بودن پروژه ایستگاه جدیدی در نزدیکی شهر سبزوار در نظر گرفته شده و به صورت آنتنی به راه آهن سراسری تهران-مشهد متصل گردد. این پروژه در ابتدا با کارفرمایی راه آهن جمهوری اسلامی ایران آغاز  و سپس به شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل  کشور منتقل گردید .انجام مطالعات پروژه از مرحله مقدماتی تا نظارت و اجرا توسط مهندسین مشاور مترا به انجام رسید. نکته قابل توجه در مطالعات این پروژه، بالیزاژ دقیق بیش از 100 کیلومتر مسیر در گزینه های مختلف با استفاده از دستگاه GPS دوفرکانسه طی مدت یک هفته بود.
طول پروژه : 48 کیلومتر
سال انجام : 1387 تا کنون
مراحل انجام شده :
  • مطالعات امکانسنجی
  • مطالعات مرحله اول (برداشت،گزارشات و نقشه ها)
  • مطالعات مرحله دوم ( میخکوبی،گزارشات و نقشه ها)
  • تهیه اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار
  • نظارت کارگاهی و نظارت عالیه
((( مطالب سایت را به اشتراک بگذارید. )))