23
آوریل

تحویل قطعی پروژه راه دسترسی به معادن مهدی آباد یزد

در اواسط سال 93 با پایان عملیات اجرایی، تحویل موقت و رفع نواقص انجام و دوره تضمین 5 ساله آغاز گردید. در آذرماه سال 98 با پایان یافتن دوره...

ادامه مطلب