تجربیات

تجربيات و سوابق مرتبط

در شرکت آرمان راه آسيا بدليل لزوم دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده سعي گرديده است تا از کارشناسان مجرب که در پروژه هاي مختلف و بزرگ حضور داشته اند استفاده گردد و بدين ترتيب دانش و توانايي انجام پروژه هاي بزرگ با بالاترين کيفيت به اين شرکت منتقل گردد.

مطالعات مقدماتی و توجیه فنی و اقتصادی

 • مطالعات مقدماتي راه مرزي شورشيرين-دوچشمه بطول 6 کيلومتر در استان ايلام(کارفرما : استانداري ايلام)

 • مطالعات مقدماتي راه مرزي چکه قمر-چکه موسي بطول 11 کيلومتر در استان ايلام(کارفرما : استانداري ايلام)

 • مطالعات شناخت تکميلي و الويت احداث راه دسترسي به معادن منطقه خرمدره در استان زنجان (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني

 • مطالعات شناخت تکميلي و الويت احداث راه دسترسي به معادن اطراف شهر همدان در استان همدان (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني

 • مطالعات مقدماتي راه مرزي چيلات – چنگوله بطول 40 کيلومتر در استان ايلام(کارفرما : استانداري ايلام)

 • مطالعات مقدماتي راه مرزي چکه موسي – آبزيادي 1 و 2  بطول 12 کيلومتر در استان ايلام(کارفرما : استانداري ايلام)

 • مطالعات مقدماتي راه مرزي  تپه سرخي – انجيره بطول 11 کيلومتر در استان ايلام(کارفرما : استانداري ايلام)

 • مطالعات توجيه فني و اقتصادي اتصال شهر سبزوار به شبکه راه آهن و راه آهن سريع السير(کارفرما:موسسه آباداني ديار سربداران)

مطالعات مرحله اول و توجیه نهایی طرح

 • مطالعات مرحله اول پل اميرآباد گلان بطول 40 متر در استان ايلام(کارفرما : امور عشاير استان ايلام)

 • مطالعات مرحله اول راه مرزي شورشيرين-دوچشمه بطول 6 کيلومتر در استان ايلام(کارفرما : استانداري ايلام)

 • مطالعات مرحله اول راه مرزي چکه قمر-چکه موسي بطول 11 کيلومتر در استان ايلام(کارفرما : استانداري ايلام)

 • مطالعات مرحله اول راه دسترسي به معادن روستاي خراسانلو بطول 8 کيلومتر در استان زنجان (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني)

 • مطالعات مرحله اول راه دسترسي به معادن روستاهاي الوند و گوادر بطول 8 کيلومتر  در استان زنجان (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني)

 • مطالعات مرحله اول اتصال شهر سبزوار به شبکه راه آهن و راه آهن سريع السير بطول 45 کيلومتر (کارفرما:موسسه آباداني ديار سبزواران)

 • مطالعات مرحله اول راه دسترسي به معادن سنگ لاشه بولان و کوه هاشم دماوند بطول 9 کيلومتر در استان تهران (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني)

 • مطالعات مرحله اول راه دسترسي به معادن سنگ آهن فريادون و مرمريت چهرک بطول 15 کيلومتر در استان فارس (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني)

 • مطالعات مرحله اول راه دسترسي به معادن سنگ تراورتن روستاي دينگله کهريز بطول 4 کيلومتر در استان همدان (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني)

 • مطالعات مرحله اول راه مرزي پاسگاه چيلات به پاسگاه چنگوله بطول 22 کيلومتر در استان ايلام(کارفرما : استانداري ايلام)

 • مطالعات مرحله اول راه مرزي پاسگاه چک موسي به پاسگاه هاي آبزيادي 1 و 2 بطول 10 کيلومتر در استان ايلام (کارفرما : استانداري ايلام)

 • مطالعات مرحله اول راه مرزي پاسگاه تپه سرخي به پاسگاه انجيره بطول 6 کيلومتر در استان ايلام(کارفرما : استانداري ايلام)

 • مطالعات مرحله اول راه دسترسي به معادن منيزيت سربيشه بطول 32 کيلومتر در استان خراسان جنوبي (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني)

 • مطالعات مرحله اول پل رودخانه چنگوله بطول 600 متر در استان ايلام(کارفرما : استانداري ايلام)

 • مطالعات مرحله اول پل رودخانه گدارخوش بطول 200 متر در استان ايلام(کارفرما : استانداري ايلام)

 • مطالعات مرحله اول راه دسترسي به معادن سرب و روي مهدي آباد يزد بطول 20 کيلومتر در استان يزد (کارفرما : شرکت تهيه و توليد مواد معدني)

 • مطالعات مرحله اول راه دسترسي به معادن کارخانه سيمان گيلان سبز بطول 9 کيلومتر در استان گيلان (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني)

 • مطالعات مرحله اول (توجیه نهایی طرح) بهسازی نوع 5 راه فرمهین-خنجین- قهاوند بطول 80 کيلومتر در استان مرکزی (کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور)

مطالعات مرحله دوم و طراحی تفصیلی طرح

 • مطالعات مرحله دوم پل اميرآباد گلان بطول 40 متر در استان ايلام(کارفرما : امور عشاير استان ايلام)

 • مطالعات مرحله دوم راه مرزي شورشيرين-دوچشمه بطول 6 کيلومتر در استان ايلام(کارفرما : استانداري ايلام)

 • مطالعات مرحله دوم راه مرزي چکه قمر-چکه موسي  بطول 11 کيلومتر در استان ايلام(کارفرما : استانداري ايلام)

 • مطالعات مرحله دوم اتصال شهر سبزوار به شبکه راه آهن و راه آهن سريع السير بطول 45 کيلومتر (کارفرما:موسسه آباداني ديار سبزواران)

 • مطالعات مرحله دوم راه دسترسي به معادن روستاي خراسانلو بطول 8 کيلومتر در استان زنجان (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني)

 • مطالعات مرحله دوم راه دسترسي به معادن روستاهاي الوند و گوادر بطول 8 کيلومتر در استان زنجان (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني)

 • مطالعات مرحله دوم راه دسترسي به معادن سنگ لاشه بولان و کوه هاشم دماوند بطول 9 کيلومتر در استان تهران (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني)

 • مطالعات مرحله دوم راه دسترسي به معادن سنگ آهن فريادون و مرمريت چهرک بطول 10 کيلومتر در استان فارس (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني)

 • مطالعات مرحله دوم راه دسترسي به معادن سنگ تراورتن روستاي دينگله کهريز بطول 4 کيلومتر در استان همدان (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني)

 • مطالعات مرحله دوم راه مرزي پاسگاه چيلات به پاسگاه چنگوله بطول 22 کيلومتر در استان ايلام(کارفرما : استانداري ايلام)

 • مطالعات مرحله دوم راه مرزي پاسگاه چک موسي به پاسگاه هاي آبزيادي 1 و 2 بطول 8 کيلومتر در استان ايلام (کارفرما : استانداري ايلام)

 • مطالعات مرحله دوم راه مرزي پاسگاه تپه سرخي به پاسگاه انجيره بطول 6 کيلومتر در استان ايلام(کارفرما : استانداري ايلام)

 • مطالعات مرحله دوم پل رودخانه چنگوله طول 600 متردر استان ايلام(کارفرما : استانداري ايلام)

 • مطالعات مرحله دوم پل رودخانه گدارخوش طول 200 متردر استان ايلام(کارفرما : استانداري ايلام)

 • مطالعات مرحله دوم راه دسترسي به معادن سرب و روي مهدي آباد يزد بطول 20 کيلومتر در استان يزد (کارفرما : شرکت تهيه و توليد مواد معدني)

 • مطالعات مرحله دوم راه دسترسي به معادن کارخانه سيمان گيلان سبز بطول 9 کيلومتر در استان گيلان (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني)

 • مطالعات مرحله دوم (طراحی تفصیلی طرح) بهسازی نوع 5 راه فرمهین-خنجین- قهاوند بطول 80 کيلومتر در استان مرکزی (کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور)

تهيه نقشه توپوگرافي 1:2000  و برداشت جاده موجود

 • تهيه نقشه توپوگرافي 1:2000راه مرزي شورشيرين-دوچشمه بطول 6 کيلومتر و باند 300 متر در استان ايلام(کارفرما : استانداري ايلام)

 • تهيه نقشه توپوگرافي 1:2000 راه مرزي چکه قمر-چکه موسي بطول 11 کيلومتر و باند 300 متر در استان ايلام(کارفرما : استانداري ايلام)

 • تهيه نقشه توپوگرافي 1:2000 راه دسترسي به معادن روستاي خراسانلو بطول 8 کيلومتر و باند 200 متر در استان زنجان (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني)

 • تهيه نقشه توپوگرافي 1:2000 و راه دسترسي به معادن روستاهاي الوند و گوادر بطول 8 کيلومتر و باند 200 متر در استان زنجان (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني)

 • تهيه نقشه توپوگرافي 1:2000 راه دسترسي به معادن سنگ کوه هاشم دماوند بطول 5/4 کيلومتر و باند 200 متر در استان تهران (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني)

 • برداشت نقشه محور موجود راه دسترسي به معادن سنگ آهن فريادون و مرمريت چهرک بطول 10 کيلومتر و باند 100 متر در استان فارس (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني)

 • برداشت نقشه محور موجود راه دسترسي به معادن سنگ تراورتن روستاي دينگله کهريز بطول 4 کيلومتر و باند 100 متر در استان همدان (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني)

 • تهيه نقشه توپوگرافي 1:2000 راه مرزي پاسگاه چيلات به پاسگاه چنگوله بطول 22 کيلومتر و باند 300 متر در استان ايلام(کارفرما : استانداري ايلام)

 • تهيه نقشه توپوگرافي 1:2000 راه مرزي پاسگاه چک موسي به پاسگاه هاي آبزيادي 1 و 2 بطول 8 کيلومتر و باند 300 متر (کارفرما : استانداري ايلام)

 • تهيه نقشه توپوگرافي 1:2000 راه مرزي پاسگاه تپه سرخي به پاسگاه انجيره بطول 6 کيلومتر و باند 300 متر در استان ايلام(کارفرما : استانداري ايلام)

 • تهيه نقشه توپوگرافي 1:2000 به باند 100 متر راه دسترسي به معادن کارخانه سيمان گيلان سبز بطول 9 کيلومتر در استان گيلان (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني)

 • برداشت نقشه محور موجود و تهيه نقشه توپوگرافي 1:2000 به باند 100 متر در بهسازی نوع 5 راه فرمهین-خنجین- قهاوند بطول 80 کيلومتر در استان مرکزی (کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور)

ميخکوبي مسير و تهيه اسناد مناقصه

 • ميخ کوبي و تهيه اسناد مناقصه راه مرزي شورشيرين-دوچشمه بطول 6 کيلومتر در استان ايلام(کارفرما : استانداري ايلام)

 • ميخ کوبي و تهيه اسناد مناقصه راه مرزي چکه قمر-چکه موسي بطول 11 کيلومتر در استان ايلام(کارفرما : استانداري ايلام)

 • ميخ کوبي و تهيه اسناد مناقصه راه دسترسي به معادن روستاي خراسانلو بطول 4 کيلومتر در استان زنجان (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني)

 • ميخ کوبي و تهيه اسناد مناقصه راه دسترسي به معادن روستاهاي الوند و گوادر بطول 8 کيلومتر در استان زنجان (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني)

 • ميخ کوبي و تهيه اسناد مناقصه راه دسترسي به معادن سنگ لاشه بولان و کوه هاشم دماوند بطول 9 کيلومتر در استان تهران (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني)

 • ميخ کوبي و تهيه اسناد مناقصه راه دسترسي به معادن سنگ آهن فريادون و مرمريت چهرک بطول 10 کيلومتر در استان فارس (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني)

 • ميخ کوبي و تهيه اسناد مناقصه راه دسترسي به معادن سنگ تراورتن روستاي دينگله کهريز بطول 4 کيلومتر در استان همدان (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني)

 • ميخ کوبي و تهيه اسناد مناقصه راه مرزي پاسگاه چيلات به پاسگاه چنگوله بطول 22 کيلومتر در استان ايلام(کارفرما : استانداري ايلام)

 • ميخ کوبي و تهيه اسناد مناقصه راه مرزي پاسگاه چک موسي به پاسگاه هاي آبزيادي 1 و 2 بطول 8 کيلومتر (کارفرما : استانداري ايلام)

 • ميخ کوبي و تهيه اسناد مناقصه راه مرزي پاسگاه تپه سرخي به پاسگاه انجيره بطول 6 کيلومتر در استان ايلام(کارفرما : استانداري ايلام)

 • تهيه نقشه هاي اجرايي، ميخ کوبي و تهيه اسناد مناقصه راه دسترسي به معادن سرب و روي مهدي آباد يزد بطول 19 کيلومتر در استان يزد (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني)

 • تهيه نقشه هاي اجرايي و تهيه اسناد مناقصه راه دسترسي به معادن شن و ماسه سي سخت بطول 1 کيلومتر در استان کهگيلويه و بويراحمد (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني)

 • تهيه نقشه هاي اجرايي و تهيه اسناد مناقصه راه دسترسي به معادن سرب و روي مهدي آباد يزد بطول 20 کيلومتر در استان يزد (کارفرما : شرکت تهيه و توليد مواد معدني)

 • ميخ کوبي و تهيه اسناد مناقصه راه دسترسي به معادن کارخانه سيمان گيلان سبز بطول 9 کيلومتر در استان گيلان (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني)

 • ميخ کوبي و تهيه اسناد مناقصه  بهسازی نوع 5 راه فرمهین-خنجین- قهاوند بطول 80 کيلومتر در استان مرکزی (کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور)

نظارت کارگاهي و نظارت عاليه

 • نظارت کارگاهي و نظارت عاليه پل اميرآباد گلان بطول 40 متر در استان ايلام(کارفرما : امور عشاير استان ايلام)

 • نظارت کارگاهي و نظارت عاليه راه مرزي شورشيرين-دوچشمه بطول 6 کيلومتر در استان ايلام(کارفرما : استانداري ايلام)

 • نظارت کارگاهي و نظارت عاليه راه مرزي چکه قمر-چکه موسي بطول 11 کيلومتر در استان ايلام(کارفرما : استانداري ايلام)

 • نظارت کارگاهي و نظارت عاليه راه مرزي پاسگاه چيلات به پاسگاه چنگوله بطول 22 کيلومتر در استان ايلام(کارفرما : استانداري ايلام)

 • نظارت کارگاهي و نظارت عاليه راه دسترسي به معادن سنگ لاشه بولان و کوه هاشم دماوند بطول 9 کيلومتر در استان تهران (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني)

 • نظارت کارگاهي و نظارت عاليه راه دسترسي به معادن روستاهاي الوند و گوادر بطول 5 کيلومتر در استان زنجان (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني)

 • نظارت کارگاهي و نظارت عاليه راه دسترسي به معادن سرب و روي مهدي آباد يزد بطول 20 کيلومتر در استان يزد (کارفرما : شرکت تهيه و توليد مواد معدني)

 • نظارت کارگاهي و نظارت عاليه راه دسترسي به معادن کارخانه سيمان گيلان سبز بطول 9 کيلومتر در استان گيلان (کارفرما : مجري محترم طرح ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني)

تجربیات ویژه در مطالعات راه،بزرگراه و آزادراه

 • مطالعات مرحله اول و مرحله دوم تقاطع ابتداي شهر تبريز

 • مطالعات مرحله اول و مرحله دوم تقاطع مدرس اروميه

 • مطالعات مرحله اول و مرحله دوم تقاطع غير همسطح در شهر زاهدان (شهرداري زاهدان)

 • کنترل مطالعات مرحله اول و مرحله دوم تقاطعات کمربندي سمنان

 • کنترل مطالعات مقدماتي افزايش ظرفيت راه اصلي فردوس – بجستان

 • مطالعات مقدماتي افزايش ظرفيت راه اصلي نکا – اميرآباد

 • مطالعات بهسازي راه اصلي ساري – خزر آباد

 • مطالعات مقدماتي راه اصلي گردنه قلاجه

 • مطالعات بهسازي راه اصلي سه راهي سرآبله – ايلام

 • مطالعات بهسازي راه اصلي پل سيمره – سنگ سفيد

 • مطالعات مقدماتي و مرحله اول آزاد راه تهران – سمنان

 • مطالعات مرحله اول و مرحله دوم راه اصلي سنگر – سياهکل

 • مطالعات مرحله دوم راه اصلي دامغان – فولاد محله

 • کنترل مطالعات مرحله اول و مرحله دوم آزاد راه اصفهان – شيراز

 • كنترل مطالعات مقدماتي آزاد راه نطنز- سيرجان

 • كنترل مطالعات مقدماتي آزاد راه سيرجان – بندرعباس

 • کنترل مطالعات مقدماتي افزايش ظرفيت راه اصلي گنبد – اينچه برون

 • کنترل مطالعات مرحله اول آزاد راه سمنان – نيشابور

 • کنترل مطالعات مرحله دوم کنار گذر شمال شرق شيراز

 • کنترل مطالعات راه اصلي سنگر – سياهکل

 • کنترل مطالعات مقدماتي افزايش ظرفيت راه اصلي نور – چمستان – آمل – فريدونکنار

 • کنترل مطالعات مرحله دوم راه اصلي پاتاوه – دهدشت

 • کنترل مطالعات مقدماتي و مرحله اول راه اصلي اراک – خمين

 • کنترل مطالعات مقدماتي راه اصلي آبدانان – دره شهر

 • کنترل مطالعات آزاد راه تهران – رودهن – دماوند

تجربیات ویژه در مطالعات راه آهن و خطوط فرعی

 • مطالعات مرحله اول و مرحله دوم راه آهن اراک – کرمانشاه

 • مطالعات مرحله اول و مرحله دوم راه آهن کرمانشاه – خسروي

 • مطالعات مرحله دوم راه آهن سريع السير قم – اصفهان

 • مطالعات مرحله اول و مرحله دوم راه آهن ايستگاه جديد به ايستگاه قديم اصفهان

 • مطالعات مقدماتي و مرحله اول راه آهن گرگان – بجنورد – مشهد

 • مطالعات مقدماتي و مرحله اول راه آهن دورود – خرم آباد

 • مطالعات مقدماتي راه آهن ايلام – خوزستان

 • مطالعات مقدماتي راه آهن قم – قزوين

 • مطالعات مقدماتي راه آهن ايرانشهر – خاش – زاهدان

 • مطالعات مرحله اول و مرحله دوم راه آهن چابهار – فهرج

 • مطالعات مرحله اول و مرحله دوم راه آهن خط فرعي نيروگاه سهند

 • مطالعات مرحله اول و مرحله دوم راه آهن خط فرعي سيمان زاوه تربت

 • مطالعات مقدماتي راه آهن اصفهان – اهواز

 • مطالعات مقدماتي راه آهن ساري – رشت

 • مطالعات مقدماتي راه آهن پارس آباد – جلفا – اصلاندوز

 • مطالعات مقدماتي راه آهن سريع السير تهران – مشهد

 • مطالعات مقدماتي و مرحله اول راه آهن شيراز – بوشهر

 • مطالعات مقدماتي راه آهن بوشهر – عسلويه – بندر عباس

 • مطالعات مقدماتي راه آهن اتصال راه آهن بافق – بندر عباس به اصفهان – شيراز

 • مطالعات راه آهن خرمشهر – شلمچه

 • مطالعات مقدماتي راه آهن دسترسي ريلي سد بختياري

 • مطالعات مرحله دوم زيرسازي ساقه ـ اراك

 • مطالعات ساماندهي خطوط ريلي منطقه ۱۷

تجربیات ویژه مطالعات ابنیه فنی

 • مطالعات مرحله اول و مرحله دوم پلهاي دره اي و رودخانه اي راه آهن اراک- کرمانشاه  6 عدد پل با مجموع طول 900 متر

 • مطالعات مرحله اول و مرحله دوم تونلهای راه آهن اراک- کرمانشاه  3 عدد پل با مجموع طول 2200 متر 

 • مطالعات مرحله اول و مرحله دوم پلهاي دره اي و رودخانه راه آهن کرمانشاه- خسروي 6 عدد پل با مجموع طول 1100 متر

 • مطالعات مرحله اول و دوم پلهاي رودخانه راه آهن سريع السير قم- اصفهان 8 عدد پل با مجموع طول 600  متر

 • مطالعات مرحله اول و دوم تونل راه آهن سريع السير قم- اصفهان

 • مطالعات مرحله اول پلهاي دره اي و رودخانه راه آهن درود- خرم آباد 8 عدد پل با مجموع طول 1150  متر

 • مطالعات مرحله اول و دوم پل ديسام در استان گيلان (محور سنگر سياهکل)

 • مطالعات مرحله اول پل سفيد رود در در استان گيلان (محور سنگر سياهکل)

 • مطالعات مرحله اول و دوم پلهاي تقاطع شهید کسایی تبريز در استان آذربايجان شرقي

 • مطالعات مرحله اول و دوم پلهاي تقاطع مدرس اروميه در استان آذربايجان غربي

 • مطالعات مرحله اول و دوم پل رودخانه زرينه رود در استان آذربايجان غربي

 تجربیات ویژه نظارت بر حسن اجرا

 • نظارت براجراي مسير و پلهای قطعه يک راه‌آهن سريع السير قم-اصفهان

 • نظارت كارگاهي و عاليه بر عمليات اجرایی محور راه‌آهن خرمشهر ـ شلمچه

 • نظارت بر زيرسازي و روسازی راه‌آهن غرب كشور

 • خدمات نظارت كارگاهي و عاليه بر عمليات احداث محور راه اصلي سنگر ـ سياهكل

 • خدمات نظارت عاليه و كارگاهي بر احداث پل جديد زرينه‌رود

 • نظارت بر زيرسازي خط فرعي نيروگاه حرارتي سهند تبريز

 • نظارت براجراي مسير قطعات 1/الف و 1/ب و 2 راه‌آهن ميانه ـ بستان‌آباد ـ تبريز

 • خدمات نظارت عاليه و كارگاهي بر احداث راه منجیل – گیلوان

 • خدمات نظارت عاليه و كارگاهي بر احداث زيرسازي راه‌آهن سبزوار به شبکه

 • خدمات نظارت عاليه و كارگاهي بر اجرای روسازی سنگان – هرات

 • خدمات نظارت عاليه و كارگاهي بر اجرای روسازی میانه – تبریز

 • خدمات نظارت عاليه و كارگاهي بر احداث ساختمان شرکت انفورماتیک

 • خدمات نظارت عاليه و كارگاهي بر احداث ساختمان مجتمع اداری،تجاری مگاپارس

 • خدمات نظارت عاليه و كارگاهي بر احداث ساختمان دیتا سنتر سازمان صدا و سیما

 • خدمات نظارت عاليه و كارگاهي بر احداث ساختمان دیتا سنتر وزارت ارتباطات در شهرکرد

 • خدمات نظارت عاليه و كارگاهي بر احداث ساختمان فرهنگی و رستوران مس خاتون آباد

 • خدمات نظارت عاليه و كارگاهي بر پروژه های عمرانی مجتمع گاز پارس جنوبی

 • خدمات نظارت عاليه و كارگاهي بر احداث ساختمان پالایشگاه نیکل مس سرچشمه

 • خدمات نظارت عاليه و كارگاهي بر احداث برج هنر ایلام

 • خدمات نظارت عاليه و كارگاهي بر محوطه سازی و احداث کارخانه ذغالشویی سوادکوه

 • خدمات نظارت عاليه و كارگاهي بر محوطه سازی و احداث جاده ها و ساختمانها و تاسیسات زیربنایی منطقه ویژه اقتصادی جهرم

تجربیات ویژه نقشه برداری

 • طرح GIS READY خطوط انتقال و فوق توزيع برق شرکت مشانير

 • اندازه گيري تعداد 450 نقطه GPS مربوط به خطوط انتقال و فوق توزيع برق شرکت مشانير واقع در استان هاي تهران،قم،اصفهان،قزوين،مازندران

 • برداشت خطوط انتقال برق 460و230 کيلو ولت به طول 600 کيلومتر مربوط به خطوط انتقال و فوق توزيع برق شرکت مشانير

 • طرح و راه اندازي ايستگاه هاي دائم GPS شرکت ژئوتک- نيروگاه طوس خراسان و شبکه نقاط کنترل مناطق نفت خيز جنوب( شبکه نقاط کنترل ژئودزي درجه 2)

 • تهيه ازبيلت خطوط فيبر نوري جزيره کيش با روش REAL TIME GPS

 • تععين موقعيت ماهواره اي GPS شبکه مبنايي درجه سه جهت برداشت مقاطع عرضي رودخانه آستاراچاي

 • تهيه مقاطع عرضي رودخانه مرزي آستاراچاي حد فاصل آستارا تا صيادلو

 • برداشت کاداستر اراضي حريم رودخانه آستاراچاي حد فاصل گمرک آستارا تا صيادلو

 • عمق يابي 50  لاين  و20 چک لاين وتهيه چارت هيدروگرافي 1/2000 از ايستگاه ملوانان و T2  جزيره خارک

 • تهيه ازبيلت و پروفيل هاي طولي و پروفيل هاي اصلاحي 32 ايستگاه راه آهن مربوط به خط شمال ،خط تهران-مشهدوغرب

 • ميخ کوبي و تهيه پروفيل هاي طولي و عرضي راه آهن سريع السير قم-اصفهان حدفاصل کيلومتر000+16 الي 000+95

 • ترسيم پروفيل هاي طولي و عرضي و محاسبات احجام راه آهن سريع السير قم-اصفهان حدفاصل کيلومتر000+95 الي 000+245

 • ميخ کوبي و تهيه پروفيل هاي طولي و عرضي راه اصلي ساري – خزر آباد

 • محاسبات احجام و هدايت عمليات خاکي برج الماس مربوط به شهرداري منطقه 2

 • محاسبات و آناليز بررسي ميزان انحراف ديواره هاي ايستگاه مترو T2(ايستگاه جوجه کشي)

 • تهيه ازبيلت و مدل 3بعدي صنعتي سالن شماره 2و3 کارخانه قطعه سازي رباط ماشين

 • برداشت توپوگرافي 1/2000 به مساحت 3000 هکتار مربوط به توزيع آب چاه هاي اراضي مهدي آباد قائن

 • تهيه نقشه توپوگرافي 1/500 به مساحت 750 هکتار مربوط به دهکده تفريحي توريستي بهان

 • برداشت 1/500 شهري به مساحت 300 هکتار مربوط به روستاه هاي قشم

 • برداشت 500/1 محل تقاطع هاي محور راه آهن سريع السير قم-اصفهان با رودخانه ها ، جاده ها و خطوط انتقال گاز،فيبر نوري و…

 • احداث واندازه گيري شبکه نقاط کنترل مسطحاتي(GPS) و ارتفاعي محور جاده اسلام آباد غرب – سزپل ذهاب

 • مشاهده تعيين موقعيت ماهواره اي شبکه نقاط کنترل سد ماشکيد ( سيتان و بلوچستان)وسد ماهيدشت (خراسان جنوبي)

 • تهيه نقشه توپوگرافي 1/2000 به مساحت 800 هکتار مربوط به روستاي ذهک (زابل)وروستاي جالق(بلوچستان)

 • تعيين موقعيت ماهواره اي GPS شبکه مبنايي درجه يک تونل طالون (آزادراه تهران-شمال)

 • تعيين موقعيت ماهواره اي GPS شبکه مبنايي درجه دو تونل انتقال آب کاکارضا

 • تعيين موقعيت ماهواره اي GPS تکميلي شبکه مبنايي درجه دو سد کمندان

 • تعيين موقعيت ماهواره اي GPS شبکه مبنايي درجه دو سد ميناب

 • تعيين موقعيت ماهواره اي GPS شبکه مبنايي درجه دو 30 تقاطع تهران

 • تعيين موقعيت ماهواره اي GPS شبکه مبنايي مترو حد فاصل ميدان سلطاني تا شهريار

 • تعيين موقعيت ماهواره اي GPS جهت تعيين ميزان انحراف شبکه مبنايي درجه دو موجود راه آهن سريع السير قم-اصفهان حد فاصل کيلومتر 000+95 الي 000+245

 • کاداستر شهري حدود 400 هکتار از روستاهاي اطراف شهر گنبد

تجربیات خاص

 • کسب تجربه در خصوص انجام مطالعات با مشاورين بين الملي‌ مانند Italfer ايتاليايي و Systra فرانسوي و EGIS هلند

 • تغيير كريدور عبوري پروژه طرح راه‌آهن كرمانشاه – خسروي و كاهش طول مسير و كاهش طول تونلها و پلهاي آن

 • بازنگري طرحهاي مشاورين خارجي مطالعه كننده مسيرهاي راه آهن دورود – خرم آباد – انديمشك و محور اصفهان – اهواز در پيش از انقلاب و کاهش 50 درصدي تونلهاي اين محورها

 • ارائه مسير طرح راه‌آهن جديد تهران – قم و كاهش طول مسير(اين خط آهن اکنون احداث و به عنوان خط مسافري از آن استفاده ميگردد.)

 • تجربه مذاکرات حقوقی و قراردادی و تنظیم قرارداد کامل بین المللی در پروژه های بزرگ ریلی کشور

 • اصلاح مسير راه‌آهن مشهد – سرخس و تبديل پل طرح شده ۱۱00 متري به يك دستگاه پل ۱۵۰ متري (۵ دهانه ۳۰ متري)

 • كنترل مطالعات مرحله دوم آزادراه اصفهان – شيراز و حذف 2000 متر از طول پلها و 6000 متر طول تونلهاي در مجموع دو باند رفت و برگشت محور

 • كنترل مطالعات مرحله دوم راه اصلي پاتاوه – دهدشت و حذف 600 متر از طول پلها و 2500 متر طول تونلهاي محور

 • كنترل مطالعات مرحله مقدماتي راه اصلي آبدانان – دره شهر در استان ايلام

 • كنترل مطالعات مرحله مقدماتي گردنه قلاجه در استان ايلام

 • کنترل و اصلاح بيش از 40 پروژه مطالعاتي مختلف طراحي راه و آزادراه که اين مورد اخير باعث آشنايي‌ کامل و هر چه بيشتر کارشناسان اين شرکت با مسائل و مشکلات طراحي‌ راههاي اصلي و آزاد راهها گرديده است.