خدمات ما

مطالعات و طراحی راه و بزرگراه

اين شرکت با استفاده از کارشناسان مجرب و تجهيزات مدرن و با بهره گيري از دانش مديريت پروژه در کليه پروژه های راه اصلی،فرعی،روستایی، بزرگراه و آزادراه ارائه خدمات مشاوره مي نمايد. این خدمات عبارتند از:

ادامه مطلب

مطالعات راه آهن و خطوط فرعی

اين شرکت با استفاده از کارشناسان مجرب و تجهيزات مدرن و با بهره گيري از دانش مديريت پروژه در کليه پروژه های راه آهن و خطوط فرعی و ابنیه های مربوطه ارائه خدمات مشاوره مي نمايد. این خدمات عبارتند از:

ادامه مطلب

مطالعات و طراحی ساختمان

اين شرکت با استفاده از کارشناسان مجرب و تجهيزات مدرن و با بهره گيري از دانش مديريت پروژه در کليه پروژه های راه اصلی،فرعی،روستایی، بزرگراه و آزادراه ارائه خدمات مشاوره مي نمايد. این خدمات عبارتند از:

ادامه مطلب

نظارت بر حسن اجرای پروژه ها

اين شرکت با استفاده از کارشناسان مجرب و تجهيزات مدرن و با بهره گيري از دانش مديريت پروژه در کليه پروژه های راه اصلی،فرعی،روستایی، بزرگراه و آزادراه ارائه خدمات مشاوره مي نمايد. این خدمات عبارتند از:

ادامه مطلب