08
آوریل

دستورالعمل مقابله با شیوع بیماري کرونا 

این دستورالعمل برای تمام فعالیتهای عمرانی می باشد. مسئولیت اجرای آن بر عهده همه عوامل پروژههای عمرانی به ویژه سرپرستان کارگاههای شرکتهای پیمانکاری میباشد.

ادامه مطلب