14
آگوست

وصف حقوقی ایمنی شخص ثالث در کارگاه های عمرانی

در این نوشته سعی می گردد تا به زیان دیده ای که خارج از عاملین و تجهیزات کارگاه است، ولی ممکن است تحت تاثیر خطرات...

ادامه مطلب