نظارت بر حسن اجرای پروژه ها

نظارت بر حسن اجرای پروژه های راه،راه آهن و ساختمان

اين شرکت با استفاده از کارشناسان و ناظرین مجرب و تجهيزات مدرن و با بهره گيري از دانش مديريت پروژه  در کليه پروژه های راه آهن و خطوط فرعی آن و پروژه های ساختمانی و پروژه های  راه اصلی،فرعی،روستایی، بزرگراه و آزادراه ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه مي نمايد. این خدمات عبارتند از:

1- خدمات فني:

 1. بررسي كليات مطالعات اجرايي انجام شده از نظر كفايت جهت فاز اجرايي
 2. بررسي انطباق فرمت مدارك، گزارشات و مستندات اجرايي با نيازمنديهاي كارفرما
 3. اعلام نظر و تاييد مستندات اجرايي و اعلام به كارفرما جهت تصويب
 4. تاييد تجهيز کارگاه مطابق مفاد قرارداد پيمانکار و کارفرما و پيگيري رفع نواقص
 5. بررسي ايمني حين كار، رعايت استانداردهاي ايمني، ارائه راهكارهاي افزايش ايمني
 6. بررسي و يافتن موانع اجراي كار، ارائه راه حل و هماهنگي براي رفع آنها
 7. تشكيل جلسات هماهنگي به منظور بررسي و حل و فصل به موقع تنگناها و مشكلات اجرايي، باحضور كارفرما، پيمانكار  و تهيه وابلاغ صورت مجلسهاي مربوط به عوامل ذيربط
 8. تهيه فرمت يکسان گزارشات كنترل كيفي و كمي كارهاي اجرايي (با توجه به وظايف پيمانكار)، و ابلاغ آنها به پيمانكار پس از تصويب كارفرما
 9. انجام خدمات مديريت قرارداد در طول اجرا از جمله كنترلهاي كمي و كيفي كار، رسيدگي به صورت حسابها يا صورت وضعيت‌ها و …
 10. کنترل صلاحيت و مهارت فني شاغلين در محل طرح اعم از عوامل پيمانکارر
 11. کنترل دوره اي و منظم نيروي انساني به منظور برآورده نمودن نيازهاي فني پروژه
 12. نظارت عاليه بر انجام كار در تمام زمينه‌ها به نحوي كه مخل سهولت و رواني كار پيمانكار نباشد.
 13. انجام بازديدهاي فني به صورت اتفاقي
 14. بررسي نواقص و بازرسي مداوم در دوره مسئوليت رفع نواقص
 15. بررسي كفايت و كيفيت كتابچه‌هاي مهندسي و دفترچه‌هاي ارائه شده از سوي پيمانكار و تهيه و جمع‌آوري كليه مدارك ساخت از پيمانكاران جانبي و تحويل آنها به كارفرما
 16. بررسي و تصويب مدارك و اسناد چون ساخت
 17. تحويل قطعي
 18. بررسي وتاييد گزارش شناسنامه طرح

 

2- خدمات کنترل پروژه:

 1. بررسي برنامه‌زمانبندي كل پروژه بر اساس نتايج مطالعات اجرايي
 2. بررسي برنامه زمانبندي از لحاظ تطابق يا برنامه مالي
 3. اصلاح برنامه زمانبندي در صورت عدم تطابق با واقعيتهاي فني و مالي پروژه با اطلاع كارفرما
 4. بررسي برنامه کلي اجراي كار نهايي از لحاظ تطابق با مطالعات فاز دوم مشاور
 5. تصويب برنامه کلي زمانبندي اجرايي هر يك از بخشها (زيرسازي ، ابنيه فني ، روسازي و…) از طريق كارفرما و ابلاغ به مشاور
 6. ارائه خدمات كنترل پروژه و برنامه‌ريزي و نظارت بر پيشرفت عمليات اجرا طبق زمانبندي و ارائه راهكارهاي کاهش زمان در صورت نياز
 7. تدوين سيستم و روش اجرايي كنترل پروژه همسان بر اساس شرايط موجود
 8. بررسي تمام گزارشات پيشرفت كار ماهانه و کنترل آنها با برنامه زمانبندي مصوب و برنامه مالي طرح
 9. تشكيل جلسات منظم با حضور نمايندگان مشاور، دستگاه نظارت و پيمانكار بررسي پيشرفت كارها از نزديك.
 10. نظارت بر فعاليت پيمانكاران جهت انجام تعهدات
 11. تهيه گزارش پيشرفت كار ماهانه جامع از کليه پروژه ها، با جمعبندي گزارشهاي پيمانكار و مقايسه عمليات انجام شده با برنامه زماني، تحليل علل انحراف از برنامه زماني، ارائه راه حل براي جبران آنها، و انعكاس در برنامه تجديدنظر شده.
 12. تجديدنظر و بهنگام كردن برنامه زماني كلي، با توجه به پيشرفت كار و براساس گزارشها و تحليلهاي دريافتي.
 13. ارائه راهكارهاي اصلاحي به مشاورين، پيمانكاران و تامين‌كنندگان جهت جبران تاخيرات در برنامه‌زمانبندي
 14. نظارت بر اصلاح برنامه‌هاي زمانبندي و كنترل پروژه در طول طرح و تصويب تغييرات در برنامه زمانبندي

 

3 – خدمات کنترل مالي:

 1. بررسي نحوه پرداختهاي آتي و تعيين زمانبندي آنها با توجه به پيشرفت كار به منظور سهولت برنامه ريزي تعهدات کارفرمايي
 2. بررسي و اظهارنظر در مورد تغييرات در پيمان، و ابلاغ آن به پيمانكار پس از تصويب كارفرما، در قالب ضوابط قراردادهاي مربوط
 3. بررسي و تأييد برآورد هزينه پروژه‌هاي مختلف و حصول اطمينان از انطباق آنها با بودجه مصوب طرح.
 4. اصلاح و به‌روزرساني مداوم برنامه مالي طرح در طول دوره اجرا
 5. بررسي كارهاي اضافي و نقصاني كه يك پيمانكار با تجربه نيز در آغاز نمي‌توانست آنها را پيش بيني كند و برآورد هزينه يا كاهش هزينه مربوط به آن براساس فهرست بهاي واقعي و قطعي
 6. ارائه دستور العمل و فرمهاي همسان و مناسب در مورد هماهنگي اندازه گيري کارهاي انجام شده و مصالح پاي کار و همچنين کنترل و تاييد صورت وضعيت ها و پرداخت هاي پيمانکاران و ساير عوامل طرح به منظورايجاد تسهيل در پرداختها از سوي کارفرما براساس گزارش هاي عوامل نظارت کارگاهي
 7. کنترل تغيير مقادير کارها و مبالغ اضافي يا نقايص پيمان ها
 8. تعيين مبلغ باقيمانده کارها در انتهاي هر سال و در مواقعي که مورد نياز کارفرما باشد
 9. تطبيق تصميمهاي کارفرما با اسناد و مدارک پيمان مربوط و ابلاغ آن ها براي اجرا
 10. بررسي و تاييد قيمت هاي جديد
 11. رسيدگي به تأخير قراردادها و اعلام نظر در مورد مجاز يا غير مجاز بودن آ ن
 12. تحليل و بررسي مسائل قراردادي و اعلام نظر در مورد دعاوي پيمانکار و ساير عوامل و همکاري با کارفرما در حل و فصل اختلاف ها
 13. حصول اطمينان از انجام تمامي تعهدات و خدمات قراردادها
 14. رسيدگي به صورت حساب هاي قطعي پيمانکاران، تامين کنندگان و ساير عوامل
 15. بررسي و اعلام نظر در مورد استرداد تضمين هاي پيمانکاران و فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل براساس قراردادهاي آن ها