مطالعات و طراحی راه و بزرگراه

 خدمات مطالعات و طراحی راه و بزرگراه

اين شرکت با استفاده از کارشناسان مجرب و تجهيزات مدرن و با بهره گيري از دانش مديريت پروژه در کليه پروژه های راه اصلی،فرعی،روستایی، بزرگراه و آزادراه ارائه خدمات مشاوره مي نمايد. این خدمات عبارتند از:

 1. مطالعات امکانسنجی
 2. مطالعات توجيه فني و اقتصادي
 3. مطالعات مقدماتی
 4. مطالعات مرحله اول
 5. مطالعات توجیه نهایی
 6. مطالعات مرحله دوم
 7. طراحی تفصیلی راه
 8. مطالعات مقدماتي افزايش ظرفيت
 9. مطالعات توجیه نهایی افزايش ظرفيت
 10. طراحی تفصیلی افزايش ظرفيت
 11. مطالعات بهسازي نوع الف
 12. مطالعات بهسازي نوع ب
 13. مطالعات بهسازي نوع ج
 14. مطالعات بهسازي نوع د الف
 15. مطالعات بهسازي نوع د  ب
 16. مطالعات بهسازي نوع  ه
 17. مطالعات مرحله اول پل
 18. مطالعات مرحله دوم پل
 19. مطالعات مرحله اول تونل
 20. مطالعات مرحله دوم تونل
 21. عمليات نقشه برداري
 22. تهيه نقشه هاي توپوگرافي 1:2000
 23. تهيه نقشه هاي توپوگرافي 500 :1
 24. ميخ کوبي مسير
 25. برداشت مسير
 26. مطالعات مرحله اول تقاطعات
 27. مطالعات مرحله دوم تقاطعات
 28. انجام محاسبات فنی و تهیه نقشه های اجرایی
 29. تهیه مشخصات فنی
 30. تهیه برآورد هزینه اجرای عملیات
 31. تهیه برنامه زمانبندی اجرای کار
 32. تهیه شناسنامه پروژه
 33. تهیه اسناد مناقصه
 34. فرآیند برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار