مطالعات و طراحی ساختمان

 خدمات مطالعات و طراحی ساختمان

اين شرکت با استفاده از کارشناسان مجرب و تجهيزات مدرن و با بهره گيري از دانش مديريت پروژه در کليه پروژه های ساختمانی شامل بخشهای معماری،سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی  ارائه خدمات مشاوره مي نمايد. این خدمات عبارتند از:

 1. مطالعات امکانسنجی
 2. مطالعات توجيه فني و اقتصادي
 3. مطالعات مقدماتی
 4. مطالعات مرحله اول قسمت اول
 5. مطالعات مرحله اول قسمت دوم
 6. مطالعات و طراحی معماری
 7. مطالعات و طراحی سازه
 8. مطالعات و طراحی  تاسیسات برقی و مکانیکی و تهیه مشخصات تجهیزات
 9. تهیه نقشه ها و گزارشات مطالعاتی
 10. تهیه طرح های اجرایی
 11. انجام محاسبات فنی و تهیه نقشه های اجرایی
 12. تهیه مشخصات فنی
 13. تهیه برآورد هزینه اجرای عملیات
 14. تهیه برنامه زمانبندی اجرای کار
 15. تهیه شناسنامه پروژه
 16. تهیه اسناد مناقصه
 17. فرآیند برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار